מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
הגנה על הצוק בנתניה (2012)

הגנה על הצוק בנתניה (2012)

לקוח: עיריית נתניה

עיריית נתניה שכרה את שירותיה של חברת CAMERI כדי לבצע הערכה של היעילות של ההגנה על הצוק ועל קו החוף לאורך קו החוף של נתניה.
המחקר כולל עיבוד וניתוח של הנתונים ההידרוגרפיים ושל משקע המרינה, הערכה של השינויים המורופלוגיים ושל התפתחות קו החוף.
מידול העברת המשקע שאינו אחיד באזור נתניה בוצע בעזרת דגמי MIKE 21 SW, HD, ST וכן בעזרת דגמי Litdrift ו- Litline. המטרות היו להעריך את השינויים האפשריים באקלים הגלים, בשדות הזרימה, בתבניות העברת המשקעים, במורפולוגיה של האזור וכן לחזות את התפתחות קו החוף ולהעריך את היציבות שלו לאחר הבנייה של סדרה של שוברי גלים מנותקים שמטרתם להגן על החוף ועל האזור בקרבת הצוק משחיקה על ידי הגלים.
המודלים המספריים כוילו מראש באמצעות חישוב אירועי העבר של התפתחות ההתמוטטות שמאחורי שני שוברי הגלים המנותקים הקיימים.

שדות מודגמים של גובה הגלים המשמעותיים, מהירות ועומס כולל של המשקעים (אורך החץ וכיוונו – עומס כולל של המשקע, m3/s/m) לגל המייצג: Hm0=3.16 m, Tp=9.7 s ו- Dir=276.5°N

הערכת התפתחות קו החוף באמצעות מודל Litline, 20 שנה לאחר בניית מבני המגן (ג'טי ושוברי גלים מנותקים).