מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
חמת גדר (2006)

חמת גדר (2006)

לקוח: חמת גדר

מודל מספרי של הזרימה ושל הסירקולציה של המים באגן חמת גדר בוצע בעזרת מודל CAMERI3D/HD-ST.
המטרה העיקרית הייתה הערכה של היעילות של חלופת המים הקיימת בבריכות וגילוי האזורים השטופים ו/או היציבים, אם הם קיימים. למטרה זו, הוכנס למערכת חומר המשמש למעקב (כימיקל משמר).

שדות זרימה מודגמים ותבניות מעקב בבריכות חמת גדר.